ΜΕΝΟΥ

CLLD/LEADER 2014-2020


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., εταιρεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και των Δήμων της Εύβοιας,  διοργανώνει σειρά δράσεων ενημέρωσης με στόχο την προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων Αγροτικής ανάπτυξης και Αλιείας και συγκεκριμένα του  Μέτρου 19 : «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του CLLD/ LEADER»  και του άξονα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Γεωργίας και Αλιείας.  
Μέσω του τοπικού προγράμματος  μπορούν να ενταχθούν, ενισχυθούν και υλοποιηθούν παρεμβάσεις που αφορούν δημόσιου χαρακτήρα δράσεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, δράσεις Συλλογικών φορέων και αντίστοιχα δικαιούχοι της προβλεπόμενης ενίσχυσης δύναται να είναι ΟΤΑ Α  και Β βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων/έργων, επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) λειτουργούσες ή και υπό ίδρυση, συλλογικοί φορείς κλπ.
Για τον επιτυχή σχεδιασμό των νέων τοπικών προγραμμάτων, είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή όλων στις ενέργειες διαβούλευσης/ ενημέρωσης, όπως, φορέων   κοινωνικών περιβαλλοντολογικών οικονομικών των τοπικών επιχειρήσεων   και του τοπικού πληθυσμού.  
Στη συνέχεια των παραπάνω, προσκαλούνται οι φορείς, οι επιχειρηματίες της περιοχής  ο τοπικός πληθυσμός να συμμετέχουν στις ενημερωτικές εκδηλώσεις στις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, για τον καθορισμό   της στρατηγικής των νέων τοπικών προγραμμάτων καθώς και να υποβάλλουν το καταρχήν επενδυτικό ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας το συνοπτικό έντυπο υποβολής πρότασης/ιδέας, έτσι ώστε τα σχεδιαζόμενα τοπικά προγράμματα να απαντούν στις ευκαιρίες, ανάγκες και δυνατότητες των περιοχών εφαρμογής και να είναι υλοποιήσιμα και ρεαλιστικά.